ترنم

بدون عنوان

     نمایی از مزارع گندم دیم روستای سوزن سال 83