ترنم

درخت

     درخت زرد آلو نشانی از تلاش برای راست قامتی